Terapiaprosessi

Terapiat aloitetaan arviointikäynneillä, joissa määritellään lähtötilanne ja tarkemmat tavoitteet työskentelylle. Arviointikäyntejä on keskimäärin 1 - 3 kertaa. Kuntoutuspsykoterapiassa hoitoprosessi kestää asiakkaasta riippuen yleensä 1 - 2 vuotta. Kela suosittaa nykyisin päätöksissään tekemään kirjallisen terapiasopimuksen kuntoutusterapia- asiakkaan ja terapeutin välillä.

Tavoitteiden asettelu ja arviointi

Tuottamissani Kelan kuntoutuspsykoterapioiden tavoitteiden asettelussa ja arvioinnissa käytetään GAS- arviointimenetelmää. Asiakkaan tavoitteiden tunnistaminen perustuu haastatteluun ja hänen tilanteensa kokonaisvaltaiseen selvittämiseen. Tavoitteiden asettelu tehdään SMART- periaatteen mukaisesti. Terapian tavoitteiden tulee olla spesifejä ja yksilöllisiä, niiden tulee olla mitattavissa ja kuntoutujan saavutettavissa ja niiden tulee olla realistisia sekä käytettävillä kuntoutustoimenpiteillä saavutettavia ja mahdollisia aikatauluttaa. Tavoitteille määritellään selkeät ja konkreettiset muutoksen indikaattorit viisiportaisella asteikolla, jota seurataan ja täydennetään tarvittaessa kuntoutuksen edetessä. Terapian aikana ja lopussa kuntoutuksen vaikuttavuutta sekä edistymistä arvioidaan asiakkaan kanssa yhdessä KU 138_W palautelomakkeen avulla, jonka terapeutti palauttaa Kelalle kuntoutusjakson päättymisen yhteydessä.

Työskentely

Terapiatyöskentely tapahtuu pääasiassa keskustelemalla, mutta asiakkaasta ja hänen tarpeestaan tai tilanteestaan riippuen siihen liitetään usein myös toiminnallisia ja muita elementtejä, kuten kirjallisuusterapeuttisia- tai luontoavusteisia elementtejä. Yksittäisen terapiakäynnin pituus on 45 min mutta Kelan linjausten mukaan käyntejä voidaan toteuttaa tarvittaessa myös kaksoisistuntoina asiakkaan elämäntilanteen tai hoidontarpeen perusteella.

Terapiaan tulon syitä

Tyypillisiä hoitoon hakeutumisen aiheita ovat usein juuri masennus ja/ tai ahdistuneisuushäiriöt, erilaiset akuutit tai kroonistuneet kriisit, muut elämänkriisit, identiteettiongelmat, riippuvuus- tai väkivaltaongelmat jne.

Erityisosaamisalueina työskentelyssäni ovat masennus- ja ahdistuneisuushäiriöiden hoito, identiteettiongelmien käsittely, aggressio- ja väkivaltaongelmien hoito sekä erilaiset traumat, kroonistuneet kriisit ja elämänkriisit.

Miesasiakkaiden kanssa tapahtuvassa mm. väkivaltatyöskentelyssä, ihmissuhde ja elämänkriiseihin liittyvässä työskentelyssä, voidaan tarvittaessa käyttää sovelletusti miestyön piirissä käytettyä mieserityistä lähestymistapaa.

Tarjoamani palvelut ovat matalan kynnyksen palveluita, joka tarkoittaa sitä, että asiakas voi ottaa suoraan yhteyttä minuun tilanteen arvioimiseksi.

Hinta

Itsemaksavilta terapia-asiakkailta perittävä kustannus on tällä hetkellä 76,00 €. Kelan korvaustaso on muuttunut 1.1.2016, joten Kelan myöntämän kuntoutuspsykoterapian asiakkaalta peritään omavastuuosuus terapiasta 1.1.2018 alkaen 19,00 €/ 45 min.

Ikääntyvien terapiat

Ikäihmisten ja ikääntyvien määrät tulevat lähivuosina kasvamaan.Viime aikoihin asti ikääntyvien ja vanhusten psyykkisten ongelmien olemassaolo on ollut lähinnä lääkehoitoon painottunuttta ja terapianpalveluiden saatavuus ollut vähäistä. Jo nyt merkittävä osa lähitulevaisuudessa ikääntyvistä sukupolvista on tottunut saamaan, käsittelemään ja hakemaan apua tarvittaessa psyykkisiin ongelmiinsa joko työterveyshuollon, yksityisen tai julkisen palvelujärjestelmän kautta.Terapiapalveluiden tulee olla siis nyt ja tulevaisuudessa myös ikääntyvän ja eläköityvän asiakasryhmän saatavavilla. Tästä syystä olemme kehittäneet erityisesti eläkeläisille, eläköityville sekä niille ikääntyneille, jotka eivät enää kuulu Kela korvauksen piiriin (67 + vuotta), juuri tähän elämänvaiheeseen kohdennettuja kohtuuhintaisia, joustavia ja yksilöllisiä terapiapalveluita. Tämän itsemaksaville ikääntyville ja ikääntyneille kohdennetun yksilöterapiapalvelun hinta on 65,00 €/ 60 min. Tässä kiireettömässä terapiassa painottuvat mm. asiakkaan elämäntilanteen muutokset kuten leskeksi jääminen,yksinäisyys, eläköityminen, identiteettikysymykset sekä luopumiseen liittyvät teemat ja niiden merkitys asiakkaan elämässä. Terapiaan voidaan luontevasti liittää myös asiakkaan toivomuksesta erilaisia toiminnallisia menetelmiä. Terapiat voidaan toteuttaa myös kotikäynteinä. Lisätietoja tästä palvelusta antaa psykoterapeutti Pertti Reiman.

Terapiavastaanotto

Vastaaottoajat ovat yleensä maanantai -perjantai iltaisin klo 15:00 - 21:00 tai erikseen sovittuna ajankohtina. Myös kotikäynnit ovat joissain tapauksissa mahdollisia, mutta niihin voidaan lisätä kotikäyntilisä. Vastaanottotilat sijaitsevat tällä hetkellä Muhoksella hyvien liikenneyhteyksien varrella n. puolen tunnin ajomatkan päässä Oulusta, osoitteessa Ratatie 41. Esteettömät ja helposti saavutettavat terapiatilat ovat katutasolla ja mahdollistavat asiakaalle erilaisten liikkumisen apuvälineiden käytön. Terapiat voidaan tietyissä tapauksissa toteuttaa myös Oulussa, Vaalassa tai Kainuun alueella.

Lisätietoja terapiasta antaa psykoterapeutti Pertti Reiman numerosta +358509129511 tai sähköpostilla: info(at)prerehab.fi. Nopeimmin tiedusteluihin vastataan kotisivujen yhteydenottolomakkeen kautta, yleensä samana päivänä kun yhteydenotto on tapahtunut, yhteydenottoon pyritään vastaamaan seuraavaan päivään mennessä mutta viimeistään kolmen päivän sisällä. Tällä hetkellä ei voida ottaa uusia asiakkaita.


.